Podmienky používania

1. Webová stránka

1.1 Súhlas s podmienkami používania

Používanie tejto webovej stránky je podmienené súhlasom s týmito Podmienkami používania a naším Prehlásením o ochrane osobných údajov. Ak budete naďalej používať túto webovú stránku, bude sa predpokladať, že ste súhlasili s týmito Podmienkami používania a naším Prehlásením o ochrane osobných údajov, bez ohľadu na to, či sa zaregistrujete ako člen. Tieto Podmienky používania a naše Prehlásenie o ochrane osobných údajov môžeme kedykoľvek zmeniť. Ak tak urobíme, na webovej stránke bude zverejnená zmenená a doplnená verzia Podmienok používania a Prehlásenia o ochrane osobných údajov. Zodpovedáte za to, aby ste pravidelne kontrolovali Podmienky používania a Prehlásenie o ochrane osobných údajov. Ak ste členom webovej stránky a zmeny v Podmienkach používania a Prehlásení o ochrane osobných údajov budú významné, vynaložíme maximálne úsilie, aby sme vás o zmenách informovali priamo pomocou kontaktných údajov, ktoré ste nám poskytli.

Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami používania, nesmiete tento web používať.

1.2 Podmienky používania závislé od bydliska

a) Ak máte bydlisko v niektorej z krajín EÚ, budú sa na vás vzťahovať ustanovenia 16.7 a 18.8 písm. a) (nie však ustanovenie 18.8 písm. b)).
b) Ak máte bydlisko v krajine mimo EÚ, vzťahuje sa na vás ustanovenie 18.8 písm. b) (nie však ustanovenie 18.8 písm. a)).
c) Ak bývate v niektorom z nasledujúcich štátov USA, potom sa na vás vzťahuje článok 16.3 písm. a): Arizona, Kalifornia, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, Severná Karolína, Ohio alebo Wisconsin.
(d) Ak bývate v niektorom z nasledujúcich štátov USA, potom sa na vás vzťahuje článok 16.3 (b): Kalifornia, Illinois, New York alebo Ohio.

1.3 Dohoda s používateľom

Tieto Podmienky používania tvoria dohodu medzi vami a Cupid Media Pty Ltd ( „Spoločnosť“) v súvislosti s vaším používaním Služby a Webových stránok („Dohoda“).

1.4 Kontakt

Túto webovú stránku prevádzkuje Spoločnosť, ktorá je spoločnosťou registrovanou v Austrálii. Spoločnosť je registrovaná pre daň z pridanej hodnoty v Európskej únii podľa osobitného režimu DPH pre elektronické služby (VoeS) pre podniky z krajín mimo EÚ. Môžete nás kontaktovať ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

Formulár pre online podporu: Kliknite tu (túto možnosť použite pre najrýchlejší kontakt)

E-mail:team@RussianCupid.com

Telefón: +61 7 5571 1181

Fax: +61 7 3103 4000

Poštová adresa:RussianCupid.com, P. O. Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Austrália

Riaditeľ: Andrew Bolton

Ak nás chcete kontaktovať ohľadom ochrany osobných údajov alebo máte otázky týkajúce sa zhromažďovania a používania vašich osobných údajov, prečítajte si naše Prehlásenie o ochrane osobných údajov.

Ak žijete v Európskej únii, za zástupcu spoločnosti Cupid Media je v otázkach ochrany údajov ustanovená spoločnosť VeraSafe. Okrem toho, že sa s nami môžete spojiť s nami pomocou uvedených kontaktných údajov, v záležitostiach týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov môžete kontaktovať spoločnosť VeraSafe pomocou tohto kontaktného formulára: https://www.verasafe.com/privacy-services/contact-article-27-representative.

Prípadne je možné kontaktovať spoločnosť VeraSafe na týchto adresách:

Meno:Matthew Joseph
Adresa:Zahradníčkova 1220/20A, Praha 150 00, Česká republika; alebo

Názov:VeraSafe Ireland Ltd
Adresa:Unit 3D, North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road, Cork T23AT2P, Írsko.

2. Členstvo

2.1 Oprávnenosť

Aby ste sa mohli zaregistrovať ako člen Služby alebo používať túto Webovú stránku, musíte mať viac ako 18 rokov. Používaním tejto Webovej stránky prehlasujete, zaväzujete sa a zaručujete, že máte právo, oprávnenie a spôsobilosť uzavrieť túto dohodu a dodržiavať všetky podmienky používania.

2.2 Vznik dohody

Registrovaním sa ako člen uzatvárate so Spoločnosťou dohodu týkajúcu sa Webovej stránky, ktorá môže alebo nemusí byť bezplatná. Môžete prejsť na vyššiu úroveň členstva a získať tak prístup k viac funkciám. Ak tak urobíte, budete vyzvaní, aby ste si vybrali určité funkcie, podmienky zmluvy a spôsob platby. Kliknutím na tlačidlo „Zaplatiť“ v poslednom kroku procesu prechodu na vyššiu úroveň členstva uzavriete záväznú zmluvu týkajúcu sa zvoleného typu členstva za danú cenu.

2.3 Členstvo

a) Členom Služby sa môžete stať bezplatne. Bezplatné členstvo vás oprávňuje využívať len niektoré z funkcií dostupných v rámci Služby. Prístup k ďalším funkciám získate tým, že sa stanete platiacim používateľom Služby. Využívanie dodatočných funkcií je podmienené zaplatením príslušných poplatkov.
b) Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že v záujme ochrany používateľov tejto webovej stránky nemôžete požiadať o členstvo ani sa stať členom, ak ste boli odsúdení za trestný čin alebo zločin. Žiadosťou o členstvo sa zaručujete a prehlasujete, že ste neboli odsúdení za trestný čin ani zločin, ani vás žiadny štátny orgán neregistruje ako páchateľa sexuálnej trestnej činnosti.
c) Beriete na vedomie, že v súčasnosti Spoločnosť bežne nevykonáva bezpečnostné previerky, neoveruje poskytnuté informácie ani neoveruje zápisy z trestných registrov svojich používateľov. Vyhradzujeme si právo vykonávať vyšetrovanie a bezpečnostné previerky všetkých členov, aby sme sa uistili, že neporušujú žiadnu zmluvnú podmienku a že všetky tvrdenia sú pravdivé. Súhlasíte s tým, že Spoločnosť môže vykonávať takéto vyšetrovanie a Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť alebo ukončiť vaše členstvo, ak porušíte akúkoľvek zmluvnú podmienku alebo sa vaše prehlásenie ukáže ako nepravdivé.

2.4 Predplatné členstva a poplatky

Druhy predplatného a príslušné poplatky sú uvedené na stránke Prejsť na vyššiu úroveň členstva. Tieto poplatky za predplatné sa môžu meniť a prípadné zmeny budú zverejnené na vyššie uvedenej stránke Webovej stránky. Beriete na vedomie, že v súvislosti s poplatkami za predplatné môžu medzi jednotlivými jurisdikciami existovať nezrovnalosti, ktoré odrážajú náklady vzťahujúce sa na konkrétnu jurisdikciu a ďalšie obchodné podmienky súvisiace s touto jurisdikciou.

2.5 Bezplatné skúšobné obdobia a iné promo akcie

Akékoľvek bezplatné skúšobné obdobie alebo iné promo, ktoré poskytuje bezplatný prístup k plateným službám, sa musí použiť v určenom čase skúšobného obdobia.

2.6 Platba

a) Beriete na vedomie, že aj keď sú niektoré služby k dispozícii bezplatne, platené služby sú k dispozícii iba členom s platným predplatným členstva alebo po zaplatení poplatku. Predplatné je možné získať za ceny, na obdobia a prostredníctvom spôsobov platby uvedených na stránke prechodu na vyššiu úroveň členstva. Ceny sú uvedené v mene, ktorá je uvedená na stránke prechodu na vyššiu úroveň členstva a zahŕňajú všetky príslušné dane, pokiaľ nie je uvedené inak.
b) Vaše členstvo bude automaticky obnovované. Automatické obnovenie môžete kedykoľvek zrušiť. Ak ho nezrušíte, predplatné členstva bude automaticky obnovené na uvedené obdobia. Automatické obnovenie môžete zrušiť podľa pokynov v časti Pomocník na webovej stránke.
c) V prípade, že poskytneme možnosť opakovanej fakturácie na úhradu poplatkov za predplatné príslušného členstva, ktoré ste si zvolili, oprávňujete Spoločnosť na opakované účtovanie týchto poplatkov (v primeranom časovom období). Spoločnosť prestane účtovať poplatky po prijatí vášho písomného oznámenia, že toto oprávnenie bolo zrušené. Žiadne takéto oznámenie nemá vplyv na poplatky, ktoré vznikli pred tým, ako mohla Spoločnosť primerane konať. V každom prípade musíte poskytnúť aktuálne, úplné a presné údaje, ktoré umožnia správne účtovanie poplatkov za predplatné členstva, a tieto údaje je nutné pravidelne aktualizovať.
d) Cenu predplatného členstva môžeme kedykoľvek zmeniť. Nová sadzba nadobudne účinnosť, ak požiadate o nové predplatné členstva (bez ohľadu na to, či je to vaše prvé predplatné členstva) po tom, ako sú nové ceny zverejnené na Webovej stránke. Automatické obnovenie existujúceho predplatného členstva bude pokračovať za pôvodnú cenu.
e) V prípade podozrivej platobnej činnosti si vyhradzujeme právo dočasne alebo natrvalo pozastaviť platbu prostredníctvom vašej platobnej karty alebo kontaktovať vás, vašu banku alebo inú relevantnú tretiu stranu, aby sme nahlásili takúto neobvyklú aktivitu alebo získali ďalšie informácie.

2.7 Podmienky používania platobných služieb

Pri používaní platobných služieb tretích strán musíte prijať a dodržiavať Podmienky používania týchto platobných služieb.

2.8 Podmienky členstva Gold a Platinum

Platiaci používatelia sú rozdelení na členov Gold a Platinum, pričom iba druhí menovaní majú prístup k pokročilému vyhľadávaniu vhodného partnera, prekladaniu správ, pridávaniu poznámok k profilom a zvýrazňovaniu svojich profilu vo výsledkoch vyhľadávania.

2.9 Bezpečnosť hesla

V rámci registrácie členstva si budete musieť vybrať heslo. Ste výhradne zodpovední za výber hesla, ktoré sa nedá ľahko uhádnuť, a za to, že ho budete uchovávať v bezpečí, a súhlasíte s tým, že žiadnej tretej strane nebudete prevádzať alebo ďalej predávať svoje používanie našej Webové stránky alebo prístupové údaje k nej. Ak máte dôvod domnievať sa, že váš účet už nie je zabezpečený, musíte nám túto skutočnosť bezodkladne oznámiť a ihneď si nastaviť nové heslo v nastaveniach účtu.

2.10 Overenie totožnosti

Z času na čas môžeme požiadať o overenie:

a) vašej totožnosti;
b) vami poskytnutých informácií;
c) vašich platobných alebo fakturačných údajov; a/alebo
d) vášho dodržiavania našich Podmienok používania.

3. Služba

Služba je internetová informačná služba, ktorá umožňuje kontakt medzi členmi, ktorí môžu alebo nemusia hľadať priateľstvo či vzťah. Nie je to služba sprostredkovania manželstva, služba objednania manželky či služba dohadzovania. Spoločnosť nie je povinná sprostredkovať vám iného člena alebo členov.

4. Používanie Služby

4.1 Vlastné riziko

Beriete na vedomie, že vaše používanie Služby a Webových stránok je výlučne na vaše vlastné riziko.

4.2 Presnosť informácií

Prehlasujete, zaručujete a zaväzujete sa, že informácie a fotografie, ktoré poskytujete Službe, Webovej stránke a Spoločnosti, sú vo všetkých ohľadoch presné, neporušujú túto Dohodu a ani nijak nepoškodzujú žiadne ďalšie osoby.

Na našu webovú stránku nesmiete nahrávať ani na nej uverejňovať žiadne fotografie, ktoré zobrazujú:

niekoho iného než vás;
nahotu;
fotografie iných predmetov, na ktorých nie ste vy;
karikatúry alebo ilustrácie (ani keď zobrazujú vás).

4.3 Informácie, ktoré nie sú dôverné

Súhlasíte s tým, že s vami poskytnutými materiálmi alebo informáciami, vrátane osobných údajov (ako sú definované v našom Prehlásení o ochrane osobných údajov a ktoré môžu obsahovať vaše meno a priezvisko, poštovú adresu, telefónne číslo atď.), sa bude zaobchádzať ako s nedôvernými a nechránenými, a takýto materiál alebo informácie môžeme používať bez obmedzenia za predpokladu, že takéto použitie v rozsahu, v akom sa týka vašich osobných údajov, je v súlade s podmienkami nášho Prehlásenia o ochrane osobných údajov a všetkých príslušných zákonov. Konkrétne vyjadrujete súhlas s tým, že Spoločnosť môže použiť materiál alebo informácie (vrátane akýchkoľvek profilových informácií, fotografií, videozáznamov alebo zvukových záznamov) s cieľom skopírovať váš profil na iné zoznamovacie stránky, ktoré vlastní a prevádzkuje. Berte na vedomie, že všetok tento vami poskytnutý materiál alebo informácie budú sprístupnené ostatným členom alebo používateľom Webovej stránky.

4.4 Informácie dostupné v zahraničí

a) Všetky profilové informácie, ktoré ste nám poskytli, budú vo vašom profile verejne prístupné bez ohľadu na to, kde sa nachádza osoba, ktorá si ich pozerá. Vytvorením profilu potvrdzujete, že používatelia zo zahraničia si budú môcť zobraziť váš profil.
b) Spoločnosť globálne používa servery na ukladanie vašich osobných údajov, ktoré sa môžu nachádzať v inej krajine, ako je krajina vášho bydliska.
c) Spoločnosť globálne využíva dodávateľov, ktorí sa môžu nachádzať v inej krajine, ako je krajina vášho bydliska, a ktorí vykonávajú kontrolu histórie trestnej činnosti osôb.
d) Aby sme mohli poskytovať službu zákazníckej podpory, vykonávať úlohy back office, vykonávať úlohy súvisiace s predchádzaním podvodom alebo poskytovať vám služby, je možné, že budeme musieť povoliť našim zamestnancom alebo dodávateľom (ktorí sa môžu nachádzať alebo ktorých zdroje sa môžu nachádzať mimo krajiny vášho bydliska) prístup k vašim osobným údajom.

e) Výslovne súhlasíte s prenosom a uchovávaním osobných údajov našim členom, zamestnancom a tretím stranám, ako sa uvádza v ustanoveniach 4.4 písm. a) až 4.4 písm. d) týchto podmienok a v našom Prehlásení o ochrane osobných údajov, aj keď sa títo členovia, zamestnanci a tretie strany nachádzajú v iných krajinách, ako je krajina vášho bydliska, s plným vedomím a zhodnotením rizík, ktoré môžu byť spojené s takýmito prenosmi a uchovávaním, najmä ak tieto krajiny nemajú rovnakú alebo podobnú úroveň ochrany ako vaša krajina bydliska. Všetky prevody budú umožnené spoločnosťou Cupid Media v súlade s podmienkami nášho Prehlásenia o ochrane osobných údajov. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas alebo podať námietku proti používaniu vašich osobných údajov v súlade s postupmi uvedenými v našom Prehlásení o ochrane osobných údajov.

4.5 Autorské práva

Súhlasíte s tým, že všetky autorské práva, ktoré existujú v súvislosti s materiálom alebo informáciami, ktoré ste poskytli Spoločnosti, sa Spoločnosti postúpia na použitie v rámci týchto Podmienok používania. Nebudete zverejňovať, prenášať ani inak poskytovať žiadne materiály alebo informácie, na ktoré vlastní autorské práva iná osoba alebo subjekt, a prehlasujete, že všetky poskytnuté materiály a informácie sú vaše pôvodné diela a nepochádzajú od tretej strany.

4.6 Zákonný prístup

Je vašou povinnosťou zabezpečiť, aby váš prístup na Webovú stránku a používanie Služby neboli nezákonné alebo zakázané zákonmi, ktoré sa na vás vzťahujú. Ste výhradne zodpovední za zákonnosť svojho konania podľa všetkých platných zákonov.

4.7 Vystavenie vírusom

Je vašou povinnosťou zabezpečiť a zaistiť, že proces, ktorým pristupujete na Webové stránky, vás nevystavuje riziku vírusov, škodlivého počítačového kódu alebo iných foriem zásahov, ktoré by mohli poškodiť váš počítačový systém. Aby sa predišlo pochybnostiam, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zásahy alebo poškodenia vášho vlastného počítačového systému, ktoré vznikne v súvislosti s vaším používaním Služby, Webovej stránky alebo Súvisiacich webových stránok.

4.8 Obsah profilu

a) Ste výhradne zodpovední za obsah svojho profilu, správ, video a audio záznamov a ďalších materiálov, ktoré môžete odovzdať do Služby alebo posielať iným členom Služby.
b) Súhlasíte s tým, že do svojho profilu alebo na Webovú stránku nebudete nahrávať ani zverejňovať žiadny obsah, ktorý:

i) je urážlivý, obscénny, vulgárny, sexuálne orientovaný, výhražný, obťažujúci, rasovo útočný, nemiestny alebo inak nevhodný na základe nášho vlastného uváženia; alebo
ii) zobrazuje, popisuje, identifikuje alebo nepriamo poukazuje na inú osobu než ste vy.

4.9 Interakcia s členmi

Ste výhradne zodpovední za svoju interakciu s ostatnými členmi Služby.

4.10 Negatívne

ustanovenia

Vyhlasujete, zaručujete a zaväzujete sa, že:

a) nikomu neposkytnete informácie, ktorá vám boli poskytnuté prostredníctvom Služby, bez predchádzajúceho súhlasu osoby, ktoré vám ich poskytla;
b) Službu nebudete používať na žiadnu formu obťažovania alebo urážlivého správania vrátane, ale nie výlučne, distribúcie akéhokoľvek sexuálneho či rasovo urážlivého, zneužívajúceho, výhražného, vulgárneho, obscénneho, obťažujúceho, urážlivého, hanlivého alebo nevhodného materiálu akéhokoľvek druhu, ani nezákonného alebo protizákonného materiálu, alebo materiálu, ktorý porušuje práva inej strany (vrátane, ale nie výlučne, práv duševného vlastníctva a práv na ochranu osobných údajov);
c) Službu nebudete používať na zapájanie sa do skupinových sexuálnych aktivít ani na nadväzovanie kontaktov na účely mimomanželských stretnutí alebo milostných afér, ani na nadväzovanie kontaktov alebo poskytovanie prostitúcie alebo iných činností, ktoré môžu byť vo vašej krajine bydliska nezákonné;
d) nebudete sa vydávať za inú osobu ani skresľovať svoj vek alebo rodinný stav či do svojho profilu uvádzať informácie, ktoré sú nepravdivé alebo zavádzajúce;
e) nebudete elektronickými alebo inými prostriedkami získavať ani zhromažďovať e-mailové adresy ani iné kontaktné informácie iných používateľov Služby ani nebudete používať Službu na prenos „spamu“, reťazových listov, nevyžiadanej pošty alebo využívať Službu na hromadné zasielanie e-mailov;
f) Službu alebo Webovú stránku nebudete používať na neoprávnené komerčné účely;
g) nebudete žiadať ani sa nebudete snažiť získavať peniaze, informácie o bankovom účte alebo platobnej karte ani dôverné finančné informácie od žiadneho člena alebo iného používateľa Služby či Webovej stránky;
h) nebudete posielať peniaze ani poskytovať finančné informácie žiadnej osobe, s ktorou ste komunikovali alebo s ktorou ste sa zoznámili prostredníctvom Webovej stránky. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za straty (finančné alebo iné), ktoré v dôsledku tohto správania utrpíte. Súhlasíte s tým, že nahlásite každého, kto sa pokúsi žiadať o peniaze alebo získať finančné informácie, a to buď kontaktovaním zákazníckej podpory alebo použitím funkcie „Nahlásiť zneužitie“ v profile člena;
i) nebudete požadovať heslá ani ich nebudete pokúšať získať od iných členov;
j) Službu nebudete používať na distribúciu, propagáciu ani iné zverejňovanie akéhokoľvek materiálu obsahujúceho žiadosť o finančné prostriedky, reklamu alebo žiadosť o tovar alebo služby;
k) nebudete obťažovať ostatných tým, že sa budete snažiť pokračovať v komunikácii s niekým, kto vás jednoznačne požiadal o ukončenie komunikácie;
l) nebudete uverejňovať ani odosielať materiál, ktorý obsahuje vírusy alebo iné počítačové kódy, súbory či programy určené na obmedzenie alebo zničenie funkčnosti počítačového softvéru alebo hardvéru;
m) prostredníctvom svojich verejne zverejnených informácií nebudete zverejňovať ani žiadnym iným spôsobom prenášať kontaktné údaje vrátane, ale nie výlučne, e-mailových adries, telefónnych čísel, poštových adries, údajov správ z chatu, používateľských mien na Facebooku, URL adries alebo celých mien;
n) na prihlásenie do Služby nebudete používať neľudské alebo automatizované roboty;
o) keď budete telefonicky hovoriť so zamestnancami našich zákazníckych služieb alebo s nimi akýmkoľvek iným spôsobom komunikovať, nedopustíte sa hrubého, obscénneho, vulgárneho, urážlivého, sexuálne orientovaného, výhražného, obťažujúceho alebo rasovo urážlivého správania („urážlivé správanie“). Súhlasíte s tým, že ak sa dopustíte urážlivého správania, ktoré bude posúdené podľa nášho výhradného uváženia, budeme mať právo okamžite ukončiť vaše členstvo a nebudete mať nárok na vrátenie platieb za predplatné, ktoré sme od vás dostali;
p) máte viac ako 18 rokov. Všetci členovia našich webových stránok musia mať viac ako 18 rokov. Naša spoločnosť má nulovú toleranciu voči akémukoľvek pokusu ktoréhokoľvek člena o účasť na akejkoľvek forme kybernetického sexuálneho styku, sexuálnej komunikácie alebo sexuálneho styku s neplnoletou osobou. Po prijatí upozornenia na akúkoľvek nelegálnu alebo nevhodnú komunikáciu s maloletou osobou môžeme podrobnosti nahlásiť príslušným orgánom činným v trestnom konaní.

4.11 Oznámenie o porušení autorských práv

a) Spoločnosť rešpektuje práva duševného vlastníctva iných osôb. Ak na Webovej stránke narazíte na obsah, o ktorom máte podozrenie, že patrí vám alebo tretej strane, a že tento obsah je zobrazený spôsobom, ktorý porušuje alebo o ktorom sa zdá, že porušuje vaše autorské, práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva patriace tretej strane, môžete Spoločnosti odoslať oznámenie poskytnutím nasledujúcich informácií:

i) vaše kontaktné údaje - vrátane adresy, telefónneho čísla a e-mailovej adresy;
ii) elektronický alebo fyzický podpis osoby oprávnenej konať v mene vlastníka autorských práv alebo iných záujmov duševného vlastníctva;
iii) opis diela alebo iného duševného vlastníctva, ktoré je alebo sa zdá byť porušované;
iv) názov webovej stránky, na ktorej sa nachádza podozrivý materiál porušujúci autorské práva;
v) opis miesta, kde sa podozrivý materiál porušujúci autorské práva nachádza na Webovej stránke;
vi) vyhlásenie od vás, ktoré:
A) vyjadruje vašu dobrú vieru, že sporné použitie nie je povolené vlastníkom autorských práv, zástupcom alebo zákonom;
B) pod hrozbou trestu za krivú prísahu vyhlasuje, že informácie uvedené vo vašom oznámení sú presné a poskytnuté v dobrej viere a že ste vlastníkom autorských práv alebo duševného vlastníctva alebo ste oprávnení konať v mene vlastníka autorských práv či duševného vlastníctva.

Oznámenia zasielajte na adresu:
RussianCupid.com, P. O. Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Austrália
Email: copyright@RussianCupid.com

4.12 Používanie fotografií

Okrem ustanovení bodu 4.5, tým, že Spoločnosti poskytnete akékoľvek fotografie, materiál, informácie alebo obsah, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť môže:

a) reprodukovať, používať, kopírovať, vykonávať, zobrazovať, distribuovať a využívať materiál, informácie alebo obsah;
b) pripravovať odvodené diela alebo začleňovať tieto materiály, informácie a obsah do iných diel; a
c) na základe licencie poskytovať ostatným rovnaké práva, aké boli vyššie udelené Spoločnosti podľa bodu 4.12 a) a 4.12 b) a súhlasíte s akýmkoľvek takým použitím, vrátane, ale nie výlučne, použitia na propagačné alebo obchodné účely. Taktiež zaručujete, že máte oprávnenie udeliť súhlas uvedený v tomto článku.

4.13 Nevesta na objednávku, služba sprostredkovania manželstva

Táto Webová stránka žiadnym spôsobom svojim používateľom neposkytuje a nesmie byť použitá na pomoc, obstarávanie, propagáciu alebo poskytovania služby „nevesta na objednávku“. Beriete na vedomie, že právny poriadok krajiny, v ktorej máte bydlisko, môže zakazovať inzerciu služieb dohadzovania alebo sprostredkovania osôb na uzavretie manželstva.

Ak žijete na Filipínach, v Bielorusku alebo v akejkoľvek inej krajine, ktorej právny poriadok zakazuje služby sprostredkovania manželstva svojim obyvateľom, týmto sa zaväzujete, zaručujete a súhlasíte s tým, že Službu alebo Webovú stránku nebudete používať na žiadny účel, ktorý by porušoval právne predpisy zakazujúce sprostredkovanie manželstva. Týmto beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že je vašou výlučnou zodpovednosťou zaistiť, že neporušíte zákaz sprostredkovania manželstva, a ďalej týmto beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že odškodnenie uvedené v článku 17 sa bude uplatňovať na vaše porušenie právnych predpisov zakazujúcich sprostredkovanie manželstva.

5. Informácie

5.1 Sledovanie informácií

Vyhradzujeme si právo monitorovať všetky profily, správy, konverzácie v chate, okamžité správy, videá a zvukové nahrávky, aby sme zaistili, že sú v súlade s týmito Podmienkami používania. Aby sme našim zákazníkom zaistili najvyššiu úroveň služieb a čo najbezpečnejšie online prostredie, spolupracujeme s jednou alebo viacerými tretími stranami, ktoré nám poskytujú online funkcie zabezpečenia pre našich zákazníkov. Poskytovanie týchto bezpečnostných služieb si vyžaduje zhromažďovanie určitých neosobných údajov z vášho počítača alebo iného zariadenia, pomocou ktorého sa pripájate k našim webovým stránkam. Výslovne beriete na vedomie a súhlasíte s týmto zhromažďovaním určitých neosobných údajov, či už priamo alebo prostredníctvom poskytovateľov zabezpečenia tretích strán, ktoré sú použité výlučne na zabezpečenie bezpečného online prostredia pre vás. Aj keď sa nezhromažďujú žiadne osobné údaje, zabezpečujeme, aby všetky tretie strany, s ktorými uzatvárame zmluvy o bezpečnostných službách, dodržiavali najvyššie štandardy ochrany osobných údajov a súkromia.

5.2 Upravovanie informácií

Aj keď nekontrolujeme a nie sme schopní kontrolovať všetky správy alebo iné materiály zverejnené alebo odoslané členmi Služby a nenesieme zodpovednosť za žiadny obsah týchto správ alebo materiálov, vyhradzujeme si právo, ale nie sme povinný, odstraňovať, presúvať alebo upravovať správy alebo materiál (vrátane profilov, správ, videí a zvukových záznamov), o ktorých sa na základe nášho vlastného uváženia domnievame, že porušujú tieto Podmienky používania alebo sú z iného dôvodu neprijateľné.

5.3 Bezpečnosť informácií

Pri žiadnom prenose údajov cez internet, žiaľ, nie je možné zaručiť úplnú bezpečnosť. Aj keď sa snažíme tieto informácie chrániť, nezaručujeme a nemôžeme zaručiť bezpečnosť informácií, ktoré nám poskytujete alebo ktoré poskytujeme iným povoleným tretím stranám v súlade s naším Prehlásením o ochrane osobných údajov. Preto výslovne potvrdzujete, že všetky informácie, ktoré nám poskytnete, sa prenášajú na vaše vlastné riziko.

Ďalej výslovne súhlasíte s prenosom vašich osobných údajov povoleným tretím stranám, a to v rámci i mimo jurisdikcie, v ktorej máte trvalé bydlisko, s plným vedomím rizík s tým spojených, najmä ak tieto ostatné jurisdikcie neposkytujú rovnakú alebo podobnú úroveň ochrany, aká je poskytovaná v krajine vášho bydliska. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas alebo namietať proti používaniu vašich osobných údajov v súlade s postupmi uvedenými v našom Prehlásení o ochrane osobných údajov.

Bez ohľadu na vyššie uvedené, hneď ako prijmeme vaše údaje, podnikneme primerané kroky na zachovanie bezpečnosti takýchto údajov.

6. Obmedzenie používania

Pokiaľ sa písomne nedohodneme inak, máte prístup na Webovú stránku iba pre vaše osobné použitie. Firmy, skupiny, organizácie a podniky majú zakázané registrovať sa ako členovia. Máte oprávnenie vytlačiť si kópiu akýchkoľvek informácií obsiahnutých na Webovej stránke pre osobné použitie, pokiaľ nie je tlač výslovne zakázaná.

7. Priamy marketing

Výslovne súhlasíte s tým, že Spoločnosť môže používať a zverejňovať osobné údaje, ktoré o vás zhromažďuje, na účely priameho marketingu. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas alebo namietať proti používaniu vašich osobných údajov v súlade s postupmi uvedenými v našom Prehlásení o ochrane osobných údajov.

8. Komunikácia

Spoločnosť si vyhradzuje právo zasielať vám elektronickú poštu týkajúcu sa zmien alebo dodatkov k Službe alebo k akýmkoľvek produktom a službám spoločnosti a jej pridružených spoločností.

9. Reklamy

9.1 Výlučná zodpovednosť

Za obsah reklám (ak nejaké existujú) zobrazujúcich sa na Webovej stránke (vrátane hypertextových odkazov na vlastné webové stránky inzerentov) zodpovedá výlučne inzerent. Umiestňovanie takýchto reklám nepredstavuje odporúčanie ani súhlas Spoločnosti s produktmi alebo službami interentov. Každý inzerent nesie výlučnú zodpovednosť za všetky zobrazenia v súvislosti so svojou reklamou.

10. Práva duševného vlastníctva

Spoločnosti prislúchajú všetky práva, názvy a záujmy v súvislosti so Službou a Webovou stránkou a príslušné práva duševného vlastníctva a vyhradzuje si všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené.

10.1 Autorské práva

Autorské práva na Službu a Webovú stránku (vrátane textu, grafiky, log, ikon, zvukových záznamov a softvéru) vlastní a licencuje Spoločnosť. Na iné účely alebo za iných podmienok, ako sú podmienky stanovené nižšie alebo v autorskom zákone z roku 1968 (the Copyright Act 1968, Cth) a podobných právnych predpisoch, ktoré sa uplatňujú vo vašej lokalite, s výnimkou prípadov výslovne povolených týmito Podmienkami používania, nesmiete v žiadnej forme alebo prostredníctvom akýchkoľvek prostriedkov:

a) prispôsobovať, reprodukovať, ukladať, distribuovať, tlačiť, zobrazovať, vykonávať, publikovať, uverejňovať alebo vytvárať odvodené diela z ktorejkoľvek časti Služby alebo Webovej stránky; alebo
b) využívať na obchodné účely akékoľvek informácie, výrobky alebo služby získané z akejkoľvek časti Služby alebo Webovej stránky;

bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

10.2 Ochranné známky

Pokiaľ nie je stanovené inak, všetky diela alebo zariadenia, ku ktorým je pripojený symbol ™ alebo ®, sú registrovaná ochranná známka. Ak použijete niektorú z ochranných známok, ktoré vlastní Spoločnosť, v súvislosti s našimi činnosťami, výrobkami alebo službami, musíte priložiť prehlásenie o pridelení ochrannej známky Spoločnosti. Naše ochranné známky nesmiete použiť:

a) ako svoju vlastnú ochrannú známku alebo ako jej súčasť;
b) v súvislosti s činnosťami, výrobkami alebo službami, ktoré nie sú naše;
c) spôsobom, ktorý môže byť mätúci, zavádzajúci alebo klamlivý; alebo
d) spôsobom, ktorý znevažuje nás alebo naše informácie, výrobky alebo služby (vrátane, ale nie výlučne, Služby a Webovej stránky).

11. Odkazované webové stránky

11.1 Odkazy poskytované výlučne pre vaše pohodlie

Webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky („Odkazované webové stránky“). Tieto odkazy sa poskytujú iba pre vaše pohodlie a nemusia byť aktuálne ani aktualizované. Nie sme zodpovední za obsah alebo postupy týkajúce sa ochrany osobných údajov, ktoré súvisia s Odkazovanými webovými stránkami.